Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op werkzaamheden voor klanten

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

VA for Adventure: VA for Adventure, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 68247192.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die VA for Adventure voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en VA for Adventure, waarbij in het kader van een door VA for Adventure georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen VA for Adventure en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en VA for Adventure.

Schriftelijk: Elke vorm van het geschreven woord tussen VA for Adventure en Wederpartij, inclusief Algemene Voorwaarden en Overeenkomst. Dat houdt in zowel op papier als elektronisch, waaronder via e-mail, website of telefoon.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen VA for Adventure en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Algemene inkoopvoorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij zij door VA for Adventure uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien VA for Adventure niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VA for Adventure in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met VA for Adventure zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk gedaan.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van VA for Adventure zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Offertes van VA for Adventure zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan VA for Adventure.
 4. VA for Adventure kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht VA for Adventure niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij en geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door VA for Adventure, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke Overeenkomst door VA for Adventure aan Wederpartij.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Wijziging Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt VA for Adventure de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VA for Adventure zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal VA for Adventure de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal VA for Adventure daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal VA for Adventure proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
 5. VA for Adventure zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VA for Adventure kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en VA for Adventure zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

 1. VA for Adventure zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. VA for Adventure heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. VA for Adventure heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft VA for Adventure het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is VA for Adventure niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft VA for Adventure het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan VA for Adventure.
 7. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, of indien Wederpartij op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is VA for Adventure bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. VA for Adventure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VA for Adventure is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VA for Adventure kenbaar behoorde te zijn.
 9. Indien Wederpartij zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op VA for Adventure voor een periode van twee weken of langer, terwijl VA for Adventure veelvoudig contact heeft gezocht, is VA for Adventure gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij op te schorten en/of te beëindigen. VA for Adventure is gerechtigd Wederpartij geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7 Honorarium en tarieven

 1. Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijfs-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Van alle bijkomende kosten zal VA for Adventure tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 8 Wijziging honorarium, prijzen, tarieven

 1. Indien VA for Adventure bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is VA for Adventure gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien VA for Adventure het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet; • VA for Adventure alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; • Bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 5. VA for Adventure zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. VA for Adventure zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 9 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door VA for Adventure opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien VA for Adventure gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan VA for Adventure heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij VA for Adventure schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij VA for Adventure alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat VA for Adventure zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat VA for Adventure binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door VA for Adventure aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door VA for Adventure aan te geven wijze in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. VA for Adventure en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van VA for Adventure en de verplichtingen van de Wederpartij jegens VA for Adventure onmiddellijk opeisbaar.
 9. VA for Adventure kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. VA for Adventure kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 10. VA for Adventure heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. VA for Adventure heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 11. Bij niet tijdig betalen van de factuur, behoudt VA for Adventure zich het recht voor om te stoppen met de werkzaamheden. De eventueel tot alsdan uitgevoerde werkzaamheden dienen betaald te worden.

Artikel 11 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft VA for Adventure in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €90,00 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door VA for Adventure geleverde zaken blijven eigendom van VA for Adventure totdat Wederpartij voldaan heeft aan zijn/haar (betalings-) verplichtingen jegens VA for Adventure.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Wederpartij niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 13 Opschorting

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft VA for Adventure het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of nietbehoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 3. Voorts is VA for Adventure bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • Na het sluiten van de Overeenkomst VA for Adventure omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van VA for Adventure kan worden gevergd.
 1. Indien VA for Adventure overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 14 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is VA for Adventure bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is VA for Adventure bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • Na het sluiten van de Overeenkomst VA for Adventure omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van VA for Adventure kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VA for Adventure kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij komt te overlijden.
 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VA for Adventure op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien VA for Adventure de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is VA for Adventure niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft VA for Adventure het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.
 5. Bij voortijdige beëindiging door VA for Adventure, heeft Wederpartij recht op medewerking van VA for Adventure met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VA for Adventure extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 15 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan VA for Adventure of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VA for Adventure geen invloed kan uitoefenen en waardoor VA for Adventure niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in-of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door VA for Adventure in redelijkheid niet van VA for Adventure mag worden verlangd.
 4. VA for Adventure heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat VA for Adventure zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel VA for Adventure als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt VA for Adventure zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien VA for Adventure ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VA for Adventure gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Garanties

 1. VA for Adventure garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. VA for Adventure garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. VA for Adventure garandeert dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik in Nederland en internationaal.
 4. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal VA for Adventure, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 5. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat VA for Adventure in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 7. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VA for Adventure geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 17 Onderzoek en Reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken.
 2. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken.
 3. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 4. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan VA for Adventure gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 5. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan VA for Adventure gemeld te worden.
 6. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan VA for Adventure gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 7. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 8. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal VA for Adventure aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door VA for Adventure nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij VA for Adventure niet schriftelijk om toezending is gevraagd.
 9. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij VA for Adventure binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 10. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. VA for Adventure is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van VA for Adventure.
 2. VA for Adventure is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.
 3. VA for Adventure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat samen met San is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor samen met San kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien VA for Adventure aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VA for Adventure beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan VA for Adventure uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor VA for Adventure aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan VA for Adventure te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. VA for Adventure is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens VA for Adventure vervalt binnen zes maanden nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 19 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart VA for Adventure voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van VA for Adventure en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 2. Indien VA for Adventure door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden VA for Adventure zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van VA for Adventure en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 20 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen en verweren jegens VA for Adventure en de door VA for Adventure (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 21 Intellectueel eigendom

 1. VA for Adventure behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. VA for Adventure behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Eventueel verstrekte handleidingen e.d. met betrekking tot werkmethoden mogen door de Wederpartij gebruikt en vermenigvuldigd worden binnen de eigen organisatie. Het is niet toegestaan deze documenten, zonder schriftelijke toestemming, openbaar te maken.

Artikel 22 Geheimhouding

Zowel VA for Adventure als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Wederpartijen en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 23 Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan VA for Adventure verstrekt, zal VA for Adventure zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. VA for Adventure mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is VA for Adventure niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak VA for Adventure gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en VA for Adventure zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VA for Adventure niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Wederpartij gaat akkoord dat VA for Adventure de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 6. VA for Adventure behoudt zich het recht de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
 7. Wederpartij en VA for Adventure zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 24 Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.
 4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 25 Wijziging algemene voorwaarden

 1. VA for Adventure heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. VA for Adventure zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VA for Adventure partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. Geschillen tussen VA for Adventure en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vastgesteld te Sittard op 17 april 2017

Algemene voorwaarden voor workshops, trainingen, cursussen en challenges

Voordat je je opgeeft voor een workshop, training, cursus of challenge is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te ga

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops, trainingen en challenges.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop, training of challenge komt tot stand door het indienen van een aanvraag door deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door VA for Adventure.

Artikel 2 Inschrijvingen

2.1 Alle workshops, trainingen en challenges worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 VA for Adventure behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Inschrijving wordt gedaan via de website. Je ontvangt een bestelbevestiging en factuur na ontvangst van de betaling.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 1 en 6 deelnemers per workshop of training. Zodra een workshop of training vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken. Bij challenges geldt een onbeperkt aantal deelnemers.
2.5 Als een workshop vol zit, kan je mij mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop]’. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met je op.
2.6 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren naar debbie@vaforadventure.com.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of training wordt er €10,- aan administratiekosten gefactureerd.
3.3 Afmelding voor een workshop of training:
Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten.
Bij annulering tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
3.5 Voor challenges worden geen afmeldingen geaccepteerd.

Artikel 4 Annulering/verplaatsing door VA for Adventure

4.1 VA for Adventure is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop, training of challenge te annuleren. Mocht een workshop, training of challenge geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 VA for Adventure is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop, training of challenge de (start)datum te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop, training of challenge kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 VA for Adventure is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop, training of challenge te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

Artikel 5 Klachten 

5.1 Heb je een klacht over een workshop, training of challenge? Neem dan contact met VA for Adventure op en ik doe mijn best om het probleem op te lossen.
5.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 VA for Adventure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of training.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Al het materiaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of training- of cursus- of challengemateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, trainings-, of cursus- challengemateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan VA for Adventure toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
7.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 8 Overig

8.1 VA for Adventure behoudt zich altijd het recht om de workshops, trainingen en challenges inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Debbie.

Vastgesteld te Sittard op 16 oktober 2021.

De privacyverklaring vind je hier.